YiP Veiling  -  Sponsors  -  Veiling voorwaarden  -  Betalingsvoorwaarden / Prijzen
Veiling voorwaarden
YiP deelt hierna aan allen die aan de veiling deelnemen mede, dat de veiling gehouden wordt onder de volgende voorwaarden en dat eenieder die aan de veiling deelneemt daardoor te kennen geeft dat hij de toepassing van deze voorwaarden aanvaardt:Artikel 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: veiling: de verkoop bij opbod van roerende zaken in het openbaar kavel: de roerende zaak of samenstel van roerende zaken, welke onder een nummer worden geveild.

Bod: elk door de gegadigden in de veiling bij opbod geboden bedrag.

Bieder: degene die in de veiling een bod uitbrengt.

Koper: degene aan wie een kavel is toegewezen doordat het door hem uitgebrachte bod door de veilingmeester als hoogste bod op dit kavel is aanvaard.

Koopprijs: bedrag waarvoor de kavel door de veilingmeester is toegewezen.

Artikel 2
Elk bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk, en zonder enig voorbehoud. Indien meer personen samen een bod uitbrengen of samen kopen zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de op hen krachtens de veiling rustende verplichtingen. Een bod is niet meer van kracht zodra (a) een hoger bod is uitgebracht tenzij dat hogere bod tijdens de zitting wordt geweigerd door de veilingmeester (b) vaststaat dat niet wordt toegewezen (c) de veiling wordt afgelast. Degene die ter veiling feitelijk het bod uitbrengt, wordt aangemerkt als bieder, ook als hij verklaart niet voor zichzelf te hebben geboden; de bieder zal zich niet op lastgeving kunnen beroepen.

Artikel 3
De veiling geschiedt om Nederlands geld (euro's) in contanten. Bij de kavels die ter veiling zijn ingevoerd zal geen BTW geheven worden over de koopprijs.

Artikel 4
De veiling geschiedt overeenkomstig plaatselijke en landelijk geldende veilinggebruiken. De veilingmeester heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, een bod niet te aanvaarden en het bieden te doen voortgaan.
YiP is gerechtigd om voor een kavel een limiet te stellen; de veilingmeester is bevoegd om ten behoeve van YiP te bieden op een kavel waarop een limiet is gesteld.
De veilingmeester kan namens een gegadigde die niet bij de veiling aanwezig kan zijn, een bod uitbrengen. YiP is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het als zodanig door de veilingmeester al dan niet uitgebrachte bod.
Bij geschil omtrent de toewijzing van een kavel ingeval van gelijke biedingen of een kennelijke vergissing van de veilingmeester, is de beslissing hieromtrent door de veilingmeester bindend.
De veilingmeester is gerechtigd de volgorde van de te veilen kavels te wijzigen en een of meer kavels uit de veiling te nemen.
De veiling geschiedt in blokken; door het uitbrengen van biedingen wordt het laatste bod automatisch verhoogd tot het volgende zogenaamde prijsblok.

Artikel 5
Alle kavels worden voetstoots, zonder actie of refactie en in de toestand waarin zij zich op het tijdstip van toewijzing bevinden, verkocht.

Artikel 6
Onmiddellijk na de toewijzing is het gekochte voor rekening en risico van de koper.
YiP heeft het recht bij toewijzing gehele of gedeeltelijke betaling van de koopprijs, te vorderen.
YiP is gerechtigd onmiddellijk na de toewijzing opgave van naam, hoofdverblijf en bankreferentie van de koper te vorderen, als mede een eventuele identificatie.
De koper of diens gemachtigde wordt uitsluitend na ontvangst door YiP van de koopprijs in het bezit gesteld van de kavel.
De koopprijs dient uiterlijk na drie dagen na de veiling aan YiP te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de koper een rente verschuldigd is, gelijk aan de wettelijke rente plus 3 % (drie procent), te berekenen vanaf de datum der veiling tot de dag der algehele voldoening. Na verloop van drie dagen na de veiling is YiP gerechtigd de kavel zonder andere kennisgeving of ingebrekestelling te verkopen, hetzij openbaar, hetzij onderhands, terwijl de rechten van de koper op elk bedrag voldaan ter gedeeltelijke betaling van het door hem terzake van de kavel verschuldigde daardoor komen te vervallen, waarbij de nalatige koper aansprakelijk is voor eventuele tekorten en de kosten van dusdanige verkoop en nimmer aanspraak zal kunnen maken op een eventuele meeropbrengst.
Yip heeft het recht binnen drie dagen na de veiling niet-afgehaalde gekochte kavels op te (doen) slaan voor rekening en risico van de nalatige koper. Alle vervoers- opslag- en eventuele verzekeringskosten komen voor rekening van de koper.
Alle (buitengerechtelijke) kosten die YiP redelijkerwijs heeft moeten maken terzake van het niet-nakomen door koper van enige verplichting voor hem uit deze voorwaarden voortvloeiende, zijn voor rekening van de koper. Deze buitengerechtelijke incassokosten omvatten de redelijke kosten en belopen minimaal 10% (tien procent) van de koopprijs.

Artikel 7
Indien de koper in gebreke blijft tijdig de koopprijs te voldoen, is YiP alsdan verplicht de opbrengst van de verkoop rechtstreeks te vorderen.

Artikel 8
Op de rechtsbetrekkingen terzake van de veiling tussen de deelnemers onderling en/of tussen hen cq. De koper(s) en YiP is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.